تورهای استانبول

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشتقیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
istanbulارکیده پرواز قرن
استانبول
3زمستان 95745000✈️☎️ 26420852 _021هتل 3*
istanbulبال طلایی
استانبول۳ -
790000✈️☎️021-42129-
istanbulروژان
استانبول7 --- 795000 ✈️تابان ☎️02188709900-
istanbulالهام سیر
استانبول2یکشنبه، دوشنبه، چهارشنبه، جمعه690000 ✈️قشم ایر☎️ 02188030318هتل oztanik
istanbulاریسا راه توس
مشهد
استانبول از مشهد5 یکشنبه هر هفته 1390000 ✈️ترکیش☎️ ۰۵۱۳۷۶۰۳۱۲۱
-
istanbulآبادیس گشت پارسیان
استانبول3 تا 6
3
زمستان 95
نوروز 96
790000
1350000
✈️☎️ 02188776592-
istanbulایران دهکدهاستانبول
4 -690000
✈️☎️ 021-44447358هتل ۳*
istanbulمیترا گشت
استانبول5-790000 ✈️ایران ایر☎️ 021-88532532-
istanbulتایسیز پرواز پارسیان
استانبول4 ، 6 و 7 -550000 ✈️☎️۰۲۱۴۴۰۸۰۲۸۵
-
istanbulایران دهکده
استانبول5-790000 ✈️☎️ 021-44447358-
istanbulقصر شایان
استانبول3
۵
-
- ۱ بهمن
565000
۶۷۰۰۰۰
✈️معراج
✈️ایران ایر
☎️02186027990-
istanbulبهنود گشت
استانبول3-675000 ✈️قشم ایر☎️02187710-
istanbulشکوه دنیای پروازاستانبول7نوروز 961490000 ✈️ایران ایر☎️ 66910186هتل marmara
istanbulرهسپارگشتاستانبول4-790000✈️☎️ 02122112112هتل ۴*
istanbulزیما سفر پارساستانبول3 تا 7-725000✈️021-26413530☎️
istanbulآلاپروازاستانبول3765000✈️ آتا☎️ 02122390490
istanbulتک ستاره پاسداراناستانبول4نوروز 961590000☎️ 0212779هتل ۴* marinem
istanbulکبریا سفراستانبولنوروز 961290000☎️02188822249
istanbulبال طلاییاستانبولنوروز 96720000☎️021-42129
istanbulسلوی سیراستانبول7899000✈️ آتا📞02144972778هتل ۴* golden halic
istanbulتک ستاره استانبول4نوروز 961050000✈️ قشم ایر☎️ 0212779هتل ۴* marinem
istanbulآبادیس گشتاستانبول3نوروز 961350000☎️ 02188776592
istanbulطاها پروازاستانبول3نوروز 961350000☎️ 021 44155010
istanbulراه سفراستانبول780☎️ 02188809020
istanbulقصر شایان استانبول4795000✈️ تابان☎️ 02186027990
istanbulآبادیس گشتاستانبول3790000☎️ 02188776592
istanbulزیماسفراستانبول4810000☎️021-26413530
istanbulایران دهکدهاستانبول3790000☎️02144447358هتل 3 ستاره
istanbulآبادیس گشتاستانبول31350000☎️ 02188776592
istanbulتک ستاره استانبول41430000☎️ 02127793 ستاره grand milan
istanbulتک ستاره استانبول5نوروز 961490000✈️ قشم ایر☎️ 0212779هتل 5 ستاره
istanbulفرادریااستانبول4نوروز 961550000☎️02122915822
istanbulروژاناستانبول7نوروز 961825000✈️ آسمان☎️02188709900⭐️⭐️⭐️Grand Milan

تورهای آنتالیا

تصویرنام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشتقیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
antaliaارکیده پرواز قرن
آنتالیا
6 زمستان ۹۵
845000 🛩☎️ 26420852 _021
هتل 4*
antaliaآبادیس گشت پارسیان
آنتالیا 6
6
زمستان ۹۵
نوروز 96
799000
2090000
🛩
🛩
☎️ 02188776592
antaliaایران دهکده
آنتالیا
7 -1120000🛩☎️021-44447358هتل armas
antaliaروژان
آنتالیا
6
23 و 30 دی 1050000 🛩آتا ☎️02188709900
antaliaسلوی سیر
آنتالیا زمینی-27 و 29 اسفند و 2 فروردین
1350000 اتوبوس ترک☎️ 02144972778
antaliaشکوه دنیای پروازآنتالیا و آلانیا۶ نوروز ۹۶ 1590000 🛩پروازهای ترکیه☎️02166910186
antaliaاریسا راه توسآنتالیا زمینی

5
27 و 29 اسفند و 2 فروردین750000 🛩☎️05137603121
antaliaرهسپار گشتآنتالیا (ویژه مراسم شب سال تحويل)۶ نوروز ۹۶3000000🛩☎️ 02122112112
antaliaتک ستاره پاسدارانکمر628 اردیبهشت1190000🛩 قشم☎️ 02127795 ستاره all
antaliaبهنود گشت آنتالیا721 اردیبهشت1130000🛩 قشم☎️02187710⭐️⭐️⭐️⭐️Himeros Beach (ALL)

سایر تورهای ترکیه

عنواننام آژانسعنوانتعداد شبتاریخ رفت و برگشتقیمت (تومان)ایرلاینشماره تلفن آژانساطلاعات هتل و نظرات مسافران
kosh-adasiارکیده پرواز قرن
کوش آداسی
6زمستان 95
1150000 👈☎️021-26420852هتل 4*
ankaraبال طلایی
آنكارا 3-
850000 👈☎️: 021-42129
kosh-adasiپرگار
کوش آداسی
آنکارا
مارماریس
قبرس اروپایی
ازمیر


6
3
6
6
6
1855000
870000
1955000
2355000
2355000
👈 آتا
👈ایران ایر
👈 آتا
👈 آتا
👈 آتا
☎️ 02122038023
میترا گشتآلانیا6 نوروز 963290000 👈 پرواز ترک☎️02188532532هتل ۵*
شکوه دنیای پروازآلانیا9 نوروز 964690000 👈 آتا☎️ 66910186هتل ۵*
kosh-adasiآبادیس گشت پارسیان
کوش آداسی
6نوروز 961880000👈☎️ 02188776592
پرگارکوش آداسی6نوروز 961855000👈 آتا☎️ 02122038023
kosh-adasiایران دهکدهازمیرنوروز 962590000☎️ 02144447358
شکوه دنیای پروازآلانیا4نوروز 962590000قشم ایر☎️ 66910186هتل ۵*
پرگارازمیر6نوروز 962355000👈 آتا☎️ 02122038023
kosh-adasiشکوه دنیای پروازاستانبول -آنتالیا9نوروز 9647900000👈 اطلس جت☎️ 66910186
kosh-adasiشکوه دنیای پروازآنتالیا - آلانیا10نوروز 964890000👈 اطلس جت☎️ 66910186
kosh-adasi آبادیس گشتکوش آداسی6نوروز 961880000☎️ 02188776592
kosh-adasiطاها پروازکوش آداسی6نوروز 961880000☎️ 021 44155010
kosh-adasiآبادیس گشت پارسیانکوش آداسی6نوروز 961880000☎️ 02188776592
kosh-adasiرهسپارگشتکوش آداسی6نوروز 961800000☎️ 02122112112
kosh-adasiفرادریاکوش آداسی5نوروز 961800000☎️02122915822
ترکیه هند
روسیه ارمنستان گرجستان