تبلیغات در جی گشت:

۱٫ ایجاد گالری از عکسهای شما در صفحه اصلی و لینک به سایت شما: یکماهه ۱۵۰ تومان
ادامه توافقی بعد از اتمام یک ماه

۲٫یک عکس از میان عکسهای شما در صفحه اصلی و لینک به سایت شما:
ماهیانه: ۱۰۰ تومان
دوماهه: ۱۸۰ تومان
سه ماهه ۲۵۰ تومان

سایر اصناف هم جهت تبلیغ با شماره زیر تماس بگیرند

جهت هماهنگی بخش تبلیغات با شماره ۰۹۳۸۸۶۲۸۹۳۸ تماس بگیرید