تبلیغات در جی گشت:

تبلیغات در جی گشت به صورت رایگان و هزینه ای ارایه میشود:

تبلیغهای رایگان:

  1. تبلیغات رایگان برای هتلها و آژانسهای هواپیمایی شامل آدرس , شماره تماس و درجه برای هتلها و نام و قیمت پکیج برای آژانسها میشود

  2. سایر اصنافی که تمایل به ارایه تبلیغ دارند توافقی میباشد

نکته: در تبلیغهای رایگان لینک به وبسایت تبلیغ دهنده وجود ندارد

 

تبلیغهای هزینه ای:

۱٫ایجاد گالری از عکسهای شما در صفحه اصلی و لینک به سایت شما: یکماهه ۱۵۰ تومان

ادامه توافقی بعد از اتمام یک ماه

۲٫یک عکس از میان عکسهای شما در صفحه اصلی و لینک به سایت شما:

ماهیانه: ۱۰۰ تومان

دوماهه: ۱۸۰ تومان

سه ماهه: ۲۵۰٫ تومان

جهت هماهنگی بیشتر با شماره موبایل:۰۹۳۶۳۸۳۹۳۹۹ تماس بگیرید